สมัครเข้าใช้งาน

แสดงความคิดเห็น

สถิติผู้เข้าชม

AmazingCounters.com

คำขวัญ : คุณธรรมดี มีความรู้ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสุขภาพ

ไม่มีกระทู้ข่าวสารและกิจกรรมในตอนนี้


นายประมวล ปานทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์กลางการบริการภาครัฐ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร)
๒๓ หมู่ ๕ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๒๐-๙๒๒๘ โทรสาร ๐๒-๔๒๐-๗๕๕๓
Copyright 2015 | Taytsabaan 2 Watomyai by JayDe